Joshua 10:28-11:23
Previous
Joshua 10:1-27
Next
Joshua 12