Joshua 1:10-18
Previous
Joshua 1:1-9
Next
Joshua 2