Joshua 5:13-15
Previous
Joshua 5:1-12
Next
Joshua 6